Samodzielne stanowisko pracy ds. finansów

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. finansów należy w szczególności:

  1. sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;
  2. prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;
  3. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami,
  4. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy powiatowej,
  5. zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę powiatową,
  6. przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  7. zapewnienie terminowego ściągania należności;
  8. analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;
  9. prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
  10. nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy powiatowej;