Bezpieczny komin – obowiązki o których należy pamiętać !

Komenda Powiatowa PSP w Słubicach przypomina, że w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, istnieje prawny obowiązek nałożony na właścicieli lub zarządców obiektów związany z profilaktycznym usuwaniem zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących okresach:

  1. Od palenisk opalanych paliwem stałym – co najmniej raz na 3 miesiące
  2. Od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym – co najmniej raz na 6 miesięcy
  3. W obiektach lub ich częściach usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

Niezależnie od powyższego co najmniej raz w roku należy poddać
okresowej kontroli stan techniczny przewodów kominowych
(dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) przez uprawnionego kominiarza.

Odpowiedzialność karna właścicieli i zarządców budynków

Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisów o ochronie przeciwpożarowej do zapewnienia warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu lub terenu, nie dopełnia obowiązków polegających na: przeprowadzeniu corocznego przeglądu kominiarskiego lub też zapewnieniu usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

W związku z licznymi pożarami przewodów kominowych na terenie powiatu słubickiego, w przypadku wystąpienia tego typu zdarzenia, kierujący działaniem ratowniczym może wystąpić do właściciela lub zarządcy budynku o okazanie dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie przeglądu przewodu kominowego. W sytuacji braku posiadania przedmiotowego dokumentu osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie przeglądu może zostać ukarana mandatem karnym.

Co zrobić, gdy zapala się sadza w kominie ?

Gdy zapali się sadza w kominie należy niezwłocznie wezwać Straż Pożarną, dzwoniąc pod numer 998 lub 112. Należy wygasić ogień w piecu lub kominku oraz zamknąć dopływ powietrza do tych urządzeń. Kategorycznie zabronione jest wlewanie do palącego się komina wody, gdyż grozi to jego rozerwaniem.